خودخواه!

مطمئناْ اون کسی که ادعا می کنه که تو رو دوست داره.... دلش برات تنگ میشه.... می خواد که با تو باشه...

وقتی موقعیت تو رو درک نکنه...

وقتی مصلحت تو رو در نظر نگیره...

وقتی تو رو فقط در حدی بخواد که خودش دوست داره...

اسمش فقط «خودخواهی» هست نه هیچ چیز دیگه!

نه

هیچ

چیز

دیگه!

/ 0 نظر / 25 بازدید