در گوشه ای دنج

آرام کز کره

زیر برگی سبز،

از درخت بید،

عشق!

دروزن قلبی گرم

آرام کز کرده

می ماند آنجا

امن است آخر

تهدید پژمرده

آرامش است آنجا

خرجش نخواهد کرد

آن قلب سر خورده

عشق می ماند اینگونه

تا آخر دنیا

آرام و کز کرده

زیر برگی سبز

از درخت بید

/ 0 نظر / 31 بازدید