مرغ عشق!

 

تاب دیدن چشمهای منتظر و مشتاقشان را ندارم.

که التماس گونه می خواهند در قفس را برایشان بگشیام.

می گشایم و از دیدن شوق پروازشان بی نهایت شاد می شوم.

باشد که خداوندگار ما نیز در قفس را بگشاید و پروازمان را نظاره گر باشد.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید