ظالم عابد!

آنانکه به مردم ظلم می کنند، در خفا عبادت پرودگار کنند. چرا که عبادت آنان موجب بازخواستشان خواهد شد.

مردمان می نگرند که ظالمی اینچنین عبادتی آن چنان می کند و در عجب می مانند که کسی که راه خدا را می رود اینگونه است!!!

چه بسا از دین دوری جویند و راه کفر در پیش گیرند.

پس آن زمان که برانگیخته شوند (ظالمان عابد/عابدین ظالم) کفر آن مردمان که به اینان نگریسته اند، گریبانگیرشان خواهد شد.

حکیمة: المرضیة الاول

/ 0 نظر / 12 بازدید