نمی دانی

 

گاهی حتی کسی نیست که شادیهایت را با او تقسیم کنی.

شادیهای کوچکی مثل رنگ گل بهی زیبای آب پرتقال حاصل از پرتقال قرمز و نارنجی

نیست دیگر....

چه می شود کرد!

/ 1 نظر / 32 بازدید
فرمولساز

گاهی باشه هم اون موقع در دسترس نیست. آدمهایی مثل ما باید یادبگیرند بدون نیاز به حضور کسی شاد بشوند.!