لحظه در زمان!

زمان می گذرد،

اما لحظه ماندنیست.

لحظه ثبت می شود در خاطر ما و زمان!

        مثل:

              لحظه ی عشق،time

              لحظه ی رسیدن،

              لحظه ی شکفتن،

              لحظه ی روئیدن،

              لحظه ی جاری شدن،

              لحظه ی ماندن،

              لحظه ی نفرت،

              و لحظه ی رفتن!

/ 0 نظر / 25 بازدید