آهای روشنفکر!

تو! می خواهی با من، ما شوی؟!

چرا وقتی <تو> می خواهی، با شهامت قدم جلو می گذاری، و پیروزی ات را با افتخار جشن می گیری؟

اما وقتی <من> بخواهم با تو <ما> شوم، اگر جرأت کنم و قدم پیش بگذارم، در آخر سرافکندگی و تهمت و افترا نصیبم خواهد شد؟!

It is not faaaaaaaair!

/ 0 نظر / 29 بازدید