آه...

 حسرت

 

 

 

 

 

گاهی می نشنیم و فرصتها را می نگریم تا بگذرند... از دست بروند...

و بعد ...

حسرت بخوریم

حسرت!

/ 0 نظر / 24 بازدید