دنياي آبي

اجتماعی

حساد

  دلم می خواهد بروم گم شوم آن دورها آن دورهایی که کسی نبیندم کسی نشناسدم کسی نباشد تنها باشم تنهای تنهااا در بیابان قصری می سازم با دستهای خالی  از ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 55 بازدید
مرداد 97
1 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
2 پست
شهریور 94
2 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
7 پست
دی 92
9 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
10 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
8 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
8 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
8 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
7 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
6 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
7 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
8 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
7 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
7 پست
شهریور 84
5 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
6 پست
اسفند 83
11 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
1 پست
مصرف
1 پست
احساسی
11 پست
از_زندگی
118 پست
اعتراض
16 پست
کار
2 پست
آموزنده
32 پست
یک_ترجمه
2 پست
تلخ
1 پست
عشق
18 پست
شغلی
3 پست
سال_نو
5 پست
شعرکی
23 پست
idp
1 پست
حیوانات
11 پست
ماموریت
2 پست
موسیقی
3 پست
آقایان
9 پست
fb
7 پست
هویجوری
6 پست
ترانه
1 پست
مذهبی
7 پست
غم
6 پست
تولد
3 پست
داستانک
1 پست
مادربزرگ
2 پست
سرگرمی
2 پست
فیلم
3 پست
آدمها
3 پست
خانواده
1 پست
لینک
2 پست
خاطرات
1 پست
شوخی
1 پست
اخلاقی
1 پست
فیلسوف
1 پست
مسابقه
1 پست
معما
1 پست