دنياي آبي

اجتماعی

بیا
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی: جمله های من ، نویسندگان دیگر

کمی سگ باشیم

قدر محبت را خوب می داند!

********

چیست این جانور موذی پست             کیست این حیله گر پول پرست

 

این بشر چیست ز حیوان بدتر             در وجودش نبود غیر از شر

 

مایة شر و وجودش همه شر                زان سبب نام ورا گشته بشر

 

چون وجودش به جهان گشت یقیق        به همه کون و مکان شد توهین

 

همة جانوران در حیرت                     چه بلائی است که آمد به زمین

 

عرصه دهر بر آنها شد تنگ               تا که بر حلقة دنیا چو نگین

 

عاقبت شکوه بر حق بردند                  بادلی مملو و آکنده ز کین

 

کز تو ای صانع خلقت فریاد               بر تو ای خالق آدم نفرین

 

این بشر را چه ثمر بود مگر               بودت از خلقت انسان چه نظر

 

خالقا بهر تو خلق آسان است               بهر تو هست و فنا یکسان است

 

بار الها همه مخلوق توایم                  پس چرا اشرف ما انسان است

 

او به رفتار ز حیوان بشر است           فخرش این است که نامش بشر است

 

صاحب عقل و شعور و صفت است      کان ادراک و یم معرفت است

 

جوهرش از همه مخلوق جداست          صنع او نقش تجلی خداست

 

لیک با این همه اوصاف نکو                کس ندیده­است به جز فتنه از او

 

آنچه پستی است که در حیوان است       جمع یکجا همه در انسان است

 

ما گر از عقل و تمدن دوریم               عزم تو بوده و ما معذوریم

 

گز خطائی زده سر از حیوان              نه شعوری است ورا نی فرمان

 

لیک این زائدة کبر و غرور                 مانده از ماهیت خویش به دور

 

با همه دانش و تدبیر و خرد                خود به ماهیت خود پی نبرد

 

گم نموده ره انسانی را                      برگزیده ره شیطانی را

 

هر خطا سر زند از انسانی                تهمتش را شنود حیوانی

 

عمل زشت گر از انسان است            از چه بد نامیش از حیوان است

 

هیچ حیوان نکند این پستی                 که بشر می­کند از بد مستی

 

چه کسی دیده که ما جانوران             بمب ریزیم به روی دگران

 

بکشیم بچه و یا همسر خویش             یا شویم جفت ابا مادر خویش

 

یا پدر میل به فرزند کند                   یا دو هم جنس به هم بند کنند

 

این خطاها همه از انسان است         هر فسادی زده سر از آنهاست

 

از چه رو خلقت آدم کردی                دهر را رنگ جهنم کردی

******

این شعر بقیه هم داره که ظاهراْ پاسخ خدا به حیوانات است و من ندارم!